REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 

1. právo občana na reklamaci vadného zboží

Vyskytne-li se u koupeného zboží vada, má občan právo tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho:

 

Opotřebení

Nesprávného používání

Nesprávného zásahu

 

Jestliže občan uplatní právo zodpovědnosti za vady zboží u čerpací stanice ( dále jen ČS ), je provozovatel ČS nebo obsluhovatel povinen o reklamaci rozhodnout ihned. V případě, kdy vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení nebo rozbor, je lhůta maximálně 30 dní. Při reklamaci je nutné předložit doklad o koupi reklamovaného zboží.

 

2. Kde občan reklamaci uplatňuje

Reklamaci občan uplatňuje přímo u ČS, v případě reklamace pohonné látky též v sídle společnosti.

 

3. Lhůty pro uplatnění reklamace

Občan je povinen uplatnit reklamaci ihned, jakmile se vada projevila. Je nutné se řídit záruční lhůtou na obalu.

 

4. Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze beze zbytku odstranit a jejich výskytem a odstraňováním neutrpí vzhled a kvalita zboží. Jde-li o odstranitelnou vadu, má občan právo výměny vadného výrobku za bezvadný.

 

5. Neodstranitelné vady

Za neodstranitelné vady se považují také vady, které nelze beze zbytku odstranit a jejich výskytem a odstraňováním by utrpěl vzhled a kvalita zboží. Jde-li o neodstranitelnou vadu, má občan dle své volby právo na:

 

Výměnu zboží za jiné

Přiměřenou slevu

Zrušení kupní smlouvy

 

Vady pohonných hmot a potravin se považují za vady neodstranitelné.

Občan musí takovou reklamaci učinit ihned při koupi. Množstevní závady zjištěné dodatečně po odjezdu od ČS nebudou uznávány.

 

Zvláštní ustanovení při reklamaci pohonných hmot:

 

Při reklamaci pohonných hmot je občan povinen uvést:

 

a) Datum, místo a přibližnou hodinu odběru

b) Množství a druh odebrané pohonné hmoty

c) Přibližné množství pohonné hmoty před plněním v nádrži

d) Typ vozidla, SPZ a počet ujetých kilometru (příp. stáří vozidla)

e) Občan předloží k reklamaci vzorek nejakostní pohonné hmoty odebraný za asistence zaměstnance ČS GOLD, množství odebraného vzorku odpovídá nutnému rozsahu ověřovacích kvalitativních testů a vzorek musí byt předložen nejpozději do sedmi dnů od odběru předmětné pohonné hmoty